Brede schoolondersteuningsteam (BSOT)

Vanaf 1 janauri 2015 heeft elke school in de gemeente Nijmegen een Brede schoolondersteuningsteam (BSOT).

Uitgangspunten Brede schoolondersteuningsteam

Het Brede schoolondersteuningsteam is gebaseerd op Handelingsgericht Werken en werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • preventief werken / vroegtijdige onderkenning
 • integraal werken Handelingsgericht werken en arrangeren
 • minder bureaucratie en snelheid van werken
 • 1 kind - 1 gezin - 1 plan
 • ouder/gezin blijft in de regievoering, d.w.z. zij zijn beste kindkenner, verantwoordelijk voor kind en ontwikkeling.
 • school is beste leerlingkenner
 • thuisnabij
 • lokaal en regionaal

Samenstelling Brede schoolondersteuningsteam

Het Brede schoolondersteuningsteam kent vijf vaste leden: de schooldirecteur, de intern begeleider (IB'er), een (school)maatschappelijk werker ((S)MW-er), een jeugdgezondheidszorg-medewerker (JGZ-er) en een ambulant begeleider (AB'er) van het Ondersteuningsplatform Nijmegen. Ouders zijn onderdeel van het proces en worden altijd uitgenodigd voor een BSOT-bespreking.

Indien het voor de ondersteuning van het kind en/of de ouders wenselijk is, worden andere betrokkenen (leerkrachten en/of andere professionals) uitgenodigd voor BSOT-besprekingen. Dit wordt de 'vrije stoel' genoemd.

Vaste plaatsen:
Directeur (generalist) Onderwijskundig leider  en voorzitter
Intern begeleider (generalist) Coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind en/of leerkracht, coachen van de leerkracht
Onderwijsondersteuner vanuit het Ondersteuningsplatform Nijmegen (generalist) Kennis van leer- en gedragsproblemen, kundig in observatie, onderzoek, coaching en overdracht van expertise. Kennis hebben van Ondersteuningsplatform t.b.v. inzet (generalisten + en specialisten) en /of verwijzing
Schoolmaatschappelijk werker (generalist) Signalering van problemen in de driehoek kind - thuis - onderwijs. Kan  voorlichten, informeren en adviseren. Werkt met de leerling, de ouders en/of een (Brede) schoolteamlid
Medewerker Jeugd-gezondheidszorg (generalist) Signalering van gezondheidsbedreigende factoren bij jeugdigen, gezondheidsbevorderende adviezen geven en zo nodig verwijzen naar hulpverlening op zowel medisch als psychosociaal terrein
Casusgerelateerde plaatsen:
Ouders Verantwoordelijke voor het kind, kindkenner, regievoerder
Leerkracht Eerstverantwoordelijke voor de leerling en groep
Vrije stoel Medewerker BSO, KDO, Activiteitenplein, Sociaal wijkteamlid, e.a.

Ondersteuningsstructuur binnen de (Brede) school

 • Signalen rondom de ontwikkeling van het kind worden door de ouders en/of de leerkracht opgepikt.
 • De signalen worden door de ouders besproken met de leerkracht of door de leerkracht besproken met ouders.
 • Gezamenlijk wordt afgesproken welke stappen/interventies uitgevoerd zullen worden en wanneer evaluatie plaatsvindt.
 • De leerkracht start met het invullen van het Groeidocument (zie downloads).
 • Aanhoudende signalen worden door de leerkracht besproken met de intern begeleider. De leerkracht checkt bij medewerkers van de bij de Brede school betrokken kernpartners of de signalen herkend worden. Het is de taak van de leerkracht om dit te inventariseren. Signalen van (pedagogisch) medewerkers van de bij de Brede school betrokken kernpartners worden door hen neergelegd bij de leerkracht.
 • Adviezen van de intern begeleider worden door de leerkracht besproken met:
  - de ouders: met ouders wordt ten alle tijden gesproken over de signalen rondom het kind
  - de leerling (indien mogelijk)
  - de (pedagogisch) medewerkers van de bij de (Brede) school betrokken kernpartners.
 • Adviezen worden uitgevoerd.
 • Indien de signalen verdwijnen is de casuïstiek afgerond.
 • Indien de signalen blijven, dan herhaalt zich de cyclus en kan/zal de intern begeleider het signaal met medeweten van ouders bespreken met de directeur en/of een ander lid van het Brede schoolondersteuningsteam of geagendeerd worden voor het Brede schoolondersteuningsteam.

De Brede schoolondersteuningsteam-leden kunnen dus opgeroepen / ingeschakeld worden bij een signaal, dan wel aanwezig zijn bij een Brede schoolondersteuningsteam-bespreking.